Användarvillkor m.m.

Information om webbplatsen

Denna webbplats har utformats av Fram Advokatbyrå KB i syfte att tillhandahålla
mottagaren en allmän information om Fram. Informationen har utformats i enlighet med
europeisk lagstiftning och standard.

Rättigheter

Om inget annat uttryckligen anges på webbplatsen förebehålles samtliga rättigheter till
innehållet på hemsidan Fram Advokatbyrå KB med ensamrätt. Vissa företagsnamn och
produkter som finns på webbplatsen kan utgöra registrerade varumärken tillhörande annan
än Fram Advokatbyrå KB och till dessa hävdar Fram Advokatbyrå KB inte någon rätt.

Ändringar

Fram Advokatbyrå KB förbehåller sig rätten att närhelst och utan meddelande därom, ändra
och göra tillägg till hemsidan.

Ansvar

Informationen på webbplatsen är utlagd i god tro med tillbörlig kontroll och omsorg. Fram
Advokatbyrå KB lämnar dock ingen garanti för att felaktigheter inte kan föreligga. Fram
Advokatbyrå KB friskriver sig från ansvar, så långt tillämplig lag medger, för skador av endera
slag som kan visas ha uppstått i samband med användning av informationen på
webbplatsen. Svensk lag skall vara tillämplig på webbplatsen.

2023-02-27