Allmänna villkor

Fram Advokatbyrå KB – Allmänna villkor 2021-09-01

Dessa villkor gäller för alla tjänster som Fram Advokatbyrå KB (nedan ”Advokatfirman”, ”vi”, ”oss” eller ”vår”) tillhandahåller sina klienter. Sveriges Advokatsamfunds vägledande regler om god advokatsed gäller för alla våra tjänster och de uppdrag vi åtar oss. 

Tjänster och arbetssätt

För oss är varje uppdrag unikt. Vi strävar alltid efter att anpassa våra lösningar till vår klients verksamhet. Klienter hos oss har alltid en av våra delägare eller erfarna jurister som klientansvarig. Denne har det övergripande ansvaret för vårt arbete för klienten och utser de jurister som aktiveras för att bäst hantera varje uppdrag. 

Vi arbetar ofta i team för att kunna erbjuda advokatfirmans samlade kunskaper och resurser i varje enskilt uppdrag samt för att kunna ge god service och ett högt arbetstempo. 

I början av ett uppdrag kommer vi normalt överens om omfattningen av uppdraget samt hur vi lägger upp arbetet. Omfattningen kan därefter ändras, ökas eller minskas, och vi kan komma att justera vårt team för att anpassa våra insatser efter behov och uppdragets karaktär. 

Vår rådgivning baseras på omständigheter, fakta och rättsläge vid tidpunkten då råden ges.  Vi reserverar oss för framtida förändringar av rättsläget som inte var kända vid tillfället för rådgivningen. 

Identifiering av klienter

Enligt lag måste vi för vissa uppdrag göra vissa kontroller av våra klienters identitet och ägarförhållanden samt informera oss om arten av och syftet med ärendet innan uppdraget påbörjas. Vi kan därför komma att be om bland annat identitetshandlingar och annan information avseende ett företag samt fysiska och/eller juridiska personer som involveras i uppdraget. All information och dokumentation som inhämtas genom dessa kontroller är vi skyldiga att behålla. 

Vi kan vara förhindrade att företräda en klient om det föreligger en intressekonflikt i förhållande till en annan klient eller om det finns andra omständigheter som utgör hinder för att vi fullt ut ska kunna tillvarata klientens intressen. Därför genomför vi alltid en kontroll av om intressekonflikt föreligger innan vi åtar oss ett uppdrag. 

Vi är enligt lag skyldiga att anmäla misstankar om penningtvätt eller terrorismfinansiering till Finanspolisen samt förhindrade att underrätta klienten om att sådana misstankar föreligger och om att anmälan har gjorts eller kan göras. I de fall dessa typer av misstankar föreligger, är vi också skyldiga att avböja eller frånträda uppdraget. 

Advokatfirman behandlar personuppgifter från klienten för att kunna fullgöra ingångna avtal/klientuppdrag samt för att vidta åtgärder på begäran av potentiell klient innan avtal ingås/uppdrag erhållits. I regel behöver vi även behandla klientens företrädares och verkliga huvudmäns personuppgifter för samma ändamål. Klienten har rätt att ta del av vilka personuppgifter vi behandlar och att begära att felaktiga uppgifter korrigeras. På advokatfirmans hemsida finns fullständig information om advokatfirmans behandling av personuppgifter. 

Arvoden och kostnader

Våra arvoden överensstämmer med Sveriges advokatsamfunds utfärdade principer. Om vi inte avtalat annat fastställs våra arvoden av följande faktorer: (a) nedlagd tid, (b) uppdragets omfattning, art och svårighetsgrad, (c) den sakkunskap, skicklighet och de resurser som uppdraget krävt, (d) tidspress och (e) arbetets resultat.

På begäran kan vi i början av ett uppdrag förse klienten med en uppskattning av vad vårt arvode kan komma att uppgå till, baserat på den information vi har tillgång till vid den tidpunkten. Beroende på uppdragets natur kan vi också avtala om en budget eller annat arvodesarrangemang. 

Utöver våra arvoden debiterar vi kostnader för resor och andra utgifter. Normalt betalar vi begränsade utgifter för klients räkning och debiterar dem i efterskott, men vi kan komma att be om förskott för utgifter eller komma att vidarebefordra fakturor till klienten. 

Fakturering

Vi fakturerar normalt månadsvis. Fakturorna kan antingen vara a-conto, delfakturor eller slutliga. Vid a conto-faktura ges en preliminär uppskattning av vårt arvode för delbetalning och betalt belopp avräknas sedan i slutfaktura, där uppdragets totala arvode redovisas. 

I vissa fall kan vi begära förskott innan vi påbörjar vårt uppdrag. Detta kommer att användas till att reglera framtida fakturor. Totalbeloppet av vårt arvode för uppdraget kan bli högre eller lägre än förskottsbeloppet. 

Om inte annat avtalats är betalningsvillkoren för våra fakturor 10 dagar efter fakturadatum. Vid försenad betalning debiterar vi dröjsmålsränta enligt räntelagen.  

Rättsskydd och rättegångskostnader

I vissa ärenden kan klienten genom sin rättsskyddsförsäkring få ersättning för del av kostnader till sitt juridiska ombud. Villkoren kan variera mellan olika försäkringsbolag och för olika juridiska tjänster. På begäran medverkar vi till att rättsskyddsförsäkring kan tas i anspråk.

Om uppdraget avser en tvist kan den förlorande parten bli skyldig att helt eller delvis betala den vinnande partens rättegångskostnader (inklusive juridiska arvoden). Oavsett om vår klient är vinnande eller förlorande part ska denne betala för vårt arbete och eventuella utlägg vi haft i samband med en domstolsprocess eller ett skiljeförfarande. 

Kommunikation

Vi kommunicerar med våra klienter och andra parter som involveras i ett uppdrag på flera sätt, huvudsakligen via e-post. Om klienten inte önskar kommunicering via e-post i något uppdrag, måste klienten meddela oss detta. Vi påtar oss inte något ansvar för de risker som sådan kommunikation kan innebära ur säkerhets- och sekretessynpunkt. 

Våra spam- och virusfilter kan ibland avvisa eller filtrera bort legitim e-post. Klienten bör därför följa upp viktigare e-postmeddelanden till Advokatfirman per telefon. 

Sekretess och utlämnande av information

All information som vi erhåller från eller om klienten eller om klientens verksamhet och affärsangelägenheter behandlar vi som konfidentiell och skyddar enligt tillämpliga regler om god advokatsed och dataskydd. 

Om vi genom uppdraget anlitar eller samarbetar med externa konsulter eller experter, lämnar vi ut sådant material och information som är nödvändig och relevant för att dessa ska kunna lämna råd till eller utföra andra tjänster åt klienten. Detsamma gäller sådan information som vi erhållit till följd av de kontroller som utförts enligt punkt 2.1. 

Om vi utför ett gemensamt uppdrag för fler än en klient har vi rätt att delge de andra klienterna sådant material eller information som en av klienterna lämnat till oss. I vissa fall kan vi även ha en advokatetisk skyldighet att göra så. 

Enligt lag är vi i vissa fall skyldiga att lämna information till skattemyndigheterna om klientens momsregistreringsnummer (VAT-nummer) och värdet av de tjänster som vi utfört. 

Hantering av handlingar och arkivering

Under tiden som ett uppdrag pågår lagrar vi dokument och arbetsmaterial som vi, klienten eller tredje man tagit fram, elektroniskt i ett byrågemensamt system för att underlätta tillgången för det team som arbetar med uppdraget. 

När ett uppdrag avslutats eller på annat sätt upphört arkiverar vi alla relevanta dokument och arbetsresultat som genererats under uppdraget, i pappers- eller elektronisk form, under den tid vi anser vara lämplig, men aldrig under kortare tid än vad som krävs av lagstiftning eller Advokatsamfundets regler. Klienten kan dock inte förvänta sig att byrån lagrar dokument längre än tio år.  

Om vi inte avtalat om annat kommer vi att överlämna alla originalhandlingar till klienten när uppdraget avslutats. Om vi på klients begäran ska skicka värdehandlingar, sker det på dennes risk. Vi behåller alltid kopior av relevanta dokument för egen arkivering. 

Immateriella rättigheter

Klienten har rätt att använda de slutliga dokument och andra arbetsresultat vi tagit fram för klientens räkning, t.ex. slutliga versioner av kontrakt som vi upprättat eller förhandlat fram, eller utlåtanden och brev som vi adresserat klienten. Om inte annat avtalats får inte något modellavtal, dokument eller annat arbetsresultat som genererats av oss kommersialiseras genom försäljning mot ersättning till tredje man eller annan liknande användning. 

Vårt ansvar och ansvarsbegränsningar

Vårt ansvar för skada som klient vållats till följd av fel eller försummelse från vår sida i samband med uppdragets utförande är begränsat till 50 miljoner kronor eller, om vårt arvode i det aktuella uppdraget understiger 1 miljon kronor, till 5 miljoner kronor. 

De belopp vi ansvarar för ska reduceras med alla belopp som klienten kan erhålla på annat håll genom försäkring, avtal eller skadelöshetsförbindelse som klienten tecknat, ingått eller är förmånstagare till, förutsatt att det inte är oförenligt med de villkor som ingåtts med försäkringsgivare eller annan tredje part och att klientens rättigheter gentemot försäkringsgivaren eller tredje part inskränks på grund av detta. 

Vi är inte ansvariga gentemot klienten för fullständigheten eller riktigheten av den information som klienten eller andra tillhandahållit oss i samband med utförandet av uppdraget och inte heller för förlust eller skada som uppkommit till följd av vilseledande, felaktiga uppgifter eller underlåtenhet från någon annan än vår egen personal.

Vårt arbete är anpassat till omständigheterna i det enskilda uppdraget och till de fakta och instruktioner klienten presenterat för oss. Vi ansvar därför inte för skada som uppkommer genom att klienten använt eller förlitat sig på våra arbetsresultat eller vår rådgivning i andra sammanhang eller för andra ändamål än för vilka de varit avsedda. Det samma gäller i fråga om efterkommande förändringar av rättsläget, där vi inte kan ta ansvar för rådens hållbarhet och riktighet annat än för tidpunkten då de avlämnas. 

Vår rådgivning avser endast rättsliga frågor. I den mån vi uttrycker uppfattningar eller överväganden i andra frågor än rättsliga, exempelvis av kommersiell, operativ eller finansiell natur, sker det endast med stöd av vår allmänna erfarenhet. Det är inte juridisk rådgivning och vi tar inte ansvar för de konsekvenser som kan följa därav. 

Om vi på vår klients begäran medger att tredje man får förlita sig på eller använda våra arbetsresultat och vår rådgivning ska detta inte öka eller i övrigt påverka vårt ansvar. Något klientförhållande mellan oss och den tredje mannen uppstår inte. Vi ska endast vara ansvariga gentemot sådan tredje man i samma utsträckning som vi är ansvariga gentemot vår klient. Alla belopp som vi kan komma att bli skyldiga till följd av detta ansvar ska i motsvarande mån reducera vårt ansvar gentemot klienten och vice versa. 

Om uppdraget inte särskilt avsett skatterådgivning ansvarar vi inte för att klienten, som en konsekvens av våra levererade tjänster, påförs eller riskerar att påföras skatt. 

Externa konsulter och experter avseende annat än juridisk rådgivning, t.ex. revisorer, värderingsmän, besiktningsmän, ska anses vara oberoende av oss och detta oavsett om vi anlitat dem eller om klienten kontrakterat dem direkt och oavsett om de rapporterar till oss eller direkt till klienten. Sådana konsulter och experter arbetar för egen räkning och under eget ansvar i förhållande till våra klienter. 

I internationella ärenden arbetar vi tillsammans med fristående advokatfirmor världen över inom alliansen ”Ally Law”. Därutöver förmedlar vi ibland kontakter med andra utländska advokater som hanterar frågor inom sin respektive jurisdiktion. Således aktiverade advokatfirmor är helt fristående och arbetar för egen räkning och under eget ansvar i förhållande till våra klienter. Vi ansvarar således varken för att vi rekommenderat dem, för deras arbete eller för de arvoden och kostnader de debiterar. Som en serviceåtgärd mot våra klienter medverkar vi emellertid ibland med att ta fram kostnadsuppskattningar och med granskning av fakturor avseende deras arbete i våra klienters ärenden. 

Om vi tillsammans med tredje man är ansvarig för uppkomsten av en skada, ska vårt ansvar begränsas till det belopp som är skäligt med hänsyn till vår del av ansvaret för skadan. Har klienten accepterat en ansvarsfriskrivning eller ansvarsbegränsning i förhållande till tredje man, ska vårt ansvar reduceras med det belopp som vi hade kunnat återfå av tredje man om dennes ansvar inte hade begränsats eller uteslutits (och oavsett om tredje man skulle haft förmåga att betala beloppet till oss eller inte). 

Vi ansvarar inte för skada som uppkommit till följd av omständigheter utanför vår kontroll som vi skäligen inte kunde ha räknat med vid tidpunkten för uppdragets antagande och vars följder vi inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. 

Vi kan inte hållas ansvariga för skada som klienten förorsakas direkt eller indirekt till följd av att vi iakttagit de skyldigheter som åligger oss enligt punkterna 2 och 7.4. 

Ansvarsbegränsning enligt dessa allmänna villkor eller separat avtal med klient gäller såväl för Advokatfirman som för delägare eller tidigare delägare i Advokatfirman och för de personer som arbetar för, har arbetat för, anlitas av eller har anlitats av Advokatfirman. 

Vi har för vår verksamhet anpassad ansvarsförsäkring innefattande vårt ansvar enligt punkt 10.1. 

Förfarande vid klagomål och krav mot oss

Om klienten, av något skäl, är missnöjd eller har klagomål ska detta meddelas till Advokatfirman så snart som möjligt. Krav ska, för att vara giltigt, framställas inom skälig tid men inte senare än sex månader efter det senare av (1) dagen då vår sista faktura utställdes för det uppdrag som kravet avser och (2) dagen då omständigheter som ligger till grund för kravet blev kända eller, efter rimlig efterforskning, kunde ha blivit kända för klienten. 

Om klientens krav mot oss baseras på myndighets eller annan tredje mans krav mot klienten ska vi ha rätt att bemöta, reglera och förlika kravet för klientens räkning under förutsättning att vi – med beaktande de ansvarsbegränsningar som framgår av dessa allmänna villkor – håller klienten skadelös. Om klienten själv bemöter, reglerar, träffar förlikning eller i övrigt vidtar någon åtgärd avseende sådant krav utan vårt samtycke, ska vi inte ha något ansvar för kravet. 

Om klienten ersätts av oss eller vår försäkringsgivare för något krav mot oss ska klienten, som villkor för utbetalningen, till oss eller vår försäkringsgivare överföra rätten till regress mot tredje man. 

Uppsägning och frånträde av uppdrag

Klienten kan när som helst avsluta samarbetet med oss genom att skriftligen säga upp uppdraget. Av lag respektive god advokatsed framgår under vilka omständigheter vi har rätt eller är skyldiga att frånträda ett uppdrag. Det skulle exempelvis kunna gälla otillfredsställande klientidentifikation, intressekonflikt, utebliven betalning, bristande instruktioner eller att förtroendet mellan oss och klienten inte längre finns. Oavsett om klienten säger upp uppdraget eller vi frånträder det måste klienten betala för det arbete som utförts och för de kostnader vi haft fram till dagen för uppdragets upphörande. 

Ändringar och språkversioner

Dessa allmänna villkor kan komma att ändras av oss. Den gällande versionen finns alltid på vår webbplats www.framlaw.se. Förändringar av villkoren gäller endast för de uppdrag som påbörjas efter att ändrad version publicerats på vår webbplats. 

Dessa villkor har tagits fram i en svensk- och en engelskspråkig version. Den svenskspråkiga versionen gäller i förhållande till klienter med hemvist i Sverige. För övriga klienter gäller den engelskspråkiga versionen. 

Tillämplig lag och tvistelösning

Alla frågor som rör Advokatfirmans tjänster och uppdrag eller dessa allmänna villkor regleras av och tolkas i enlighet med svensk materiell rätt. 

Tvist i anledning av Advokatfirmans tjänster och uppdrag skall i första hand hänskjutas till medling enligt Medlingsregler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut, om inte någon av parterna när tvist uppkommit motsätter sig detta.

Om någon part motsätter sig medling eller om medlingen avbryts, skall tvist i anledning av Advokatfirmans tjänster och uppdrag slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC).

Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljedomare. Skiljeförfarandets säte ska vara Lund. Språket för förfarandet ska vara svenska. För vidare information, se www.sccinstitute.se. 

Klienter som är konsumenter (en fysisk person som agerar för ändamål utanför den egna närings- och yrkesverksamheten) kan under vissa förutsättningar vända sig till Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd för att få tvister om de tjänster som utförts av en advokat eller advokatbyrå prövade. Konsumenten måste dock först ha försökt uppnå en lösning i samförstånd med advokaten eller advokatbyrån i fråga. För vidare information, se www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden. 

Oavsett punkterna 14.2 och 14.3 har vi alltid rätt att väcka talan angående förfallna fordringar vid allmän domstol eller att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten.