Integritetspolicy

Fram Advokatbyrås behandling av personuppgifter (2021-09-01)

Advokatfirman är mån om den personliga integriteten och att skydda de personuppgifter som byrån behandlar. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. Här nedan lämnas information om firmans behandling av personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig 

Fram Advokatbyrå KB
Org. nr. 556478-9583
Kontaktuppgifter till ansvarig:
Postadress: Kungsgatan 2C, 223 50 LUND
Telefonnummer: +46 46 151000
E-post:  info@framlaw.se
Hemsida: www.framlaw.se

GDPR-ansvarig

Advokatfirmans ansvarige för GDPR-frågor kan nås på info@framlaw.se

Kategorier av Registrerade

Advokatfirman behandlar personuppgifter avseende följande kategorier av Registrerade: 

 • Personer som är klienter eller potentiella klienter till Advokatfirman, personer på klientföretag eller potentiella klientföretag.
 • Motparter eller samarbetspartner till klienter, motpartsombud, vittnen.
 • Personer hos konsulter, rådgivare och andra uppdragstagare som Advokatfirman samarbetar med.
 • Betydelsefulla personer inom juristbranschen och de andra branscher som Advokatfirman är verksam inom.
 • Relevanta kontaktpersoner hos myndigheter.
 • Personer som besöker Advokatfirmans hemsida och där anmäler kontaktuppgifter.
 • Personer som deltar i Advokatfirmans seminarier, events och liknande.
 • Personer som besöker advokatfirmans kontor. 
 • Anställda, potentiellt anställda och personer som söker anställning på Advokatfirman.

Person vars personuppgifter behandlas benämns Registrerad.

Föremålet/typer (kategorier) av personuppgifter som behandlas

Basuppgifter: personnummer, namn och adress samt övriga kontaktuppgifter, så som telefonnummer och e-postadress. Vid behov identitetshandlingar såsom kopior på körkort och pass. 

Om Registrerad är klient hos Advokatfirman: Personuppgifter som är relaterade till klientens affärsverksamhet och det ärende som Advokatfirmans har för klienten. Personuppgifter som är relaterade till klientens ekonomi. Om Registrerad har ett ärende hos advokatfirman som inte är av affärsjuridisk karaktär, personuppgifter rörande personliga förhållanden. Personuppgifter relaterade till fakturering.  

Om Registrerad är anställd hos Advokatfirman: Personuppgifter som är relaterade till hantering av anställning såsom uppgifter om lön, förmåner, bankkonton, arbetstid, ledighet, frånvaro, sjukdom etc.

Om Registrerad sökt anställning/praktik på Advokatfirman: Personuppgifter om utbildning, arbetslivserfarenhet, CV, referenser, betyg, arbetsintyg och liknande förhållanden.

Behandlingens art

Advokatfirman behandlar personuppgifter på följande sätt: 

 • Personuppgifter samlas in, struktureras, bearbetas, lagras och gallras.

Ändamålen med behandlingen 

Advokatfirman behandlar personuppgifter i syfte att: 

 • Advokatfirman ska kunna fullgöra klientuppdrag och tillvara klientens intressen. 
 • Advokatfirman ska kunna bedöma behovet av juridiska tjänster hos Registrerad eller klient. 
 • Advokatfirman ska kunna kreditpröva Registrerad eller klient. 
 • Advokatfirman ska kunna fullgöra lagstadgade kontroller och skyldigheter rörande penningtvätt och finansiering av terrorism.
 • Advokatfirman ska kunna genomföra jävsprövning av motparter till klienter samt i övrigt följa Advokatsamfundets regelverk.
 • Advokatfirman ska kunna marknadsföra sina tjänster mot klienter och potentiella klienter.
 • Advokatfirman ska kunna utveckla sin verksamhet samt kunna analysera sin position på marknaden.
 • Advokatfirman ska kunna ta kontakter med relevanta personer inom juristbranschen, hos domstolar, myndigheter, organisationer och företag.
 • Advokatfirman ska kunna fullgöra sina skyldigheter mot anställda.

Grunden för behandling

Advokatfirmans behandling av personuppgifter sker på följande grunder:

 • Advokatfirman behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra ingångna avtal/klientuppdrag samt för att vidta åtgärder på begäran av potentiell klient innan avtal ingås/uppdrag erhållits. 
 • Advokatfirman behandlar personuppgifter för att fullgöra rättslig förpliktelse. 
 • Advokatfirman behandlar personuppgifter utifrån sitt berättigade intresse av att kunna marknadsföra Advokatfirmans tjänster till klienter och potentiella klienter (angående informationsutskick från advokatfirman – se nedan.)
 • Advokatfirman behandlar personuppgifter på grundval av samtycke från Registrerad

Återkallelse av samtycke

Om viss personuppgift behandlas på grundval av samtycke från Registrerad har Registrerad rätt att återkalla sitt samtycke när som helst. 

Källor

Personuppgifter samlas in från Registrerad själv direkt, via brev eller e-mail eller vid Registrerads besök på Advokatfirmans hemsida.

Personuppgifter samlas också in från privata och offentliga register och källor. Det gäller t.ex.:

 • Domstolar
 • Bolagsverket
 • Skatteverket/folkbokföringen och Kronofogden
 • SPAR och andra adressregister
 • Kreditupplysningsföretag

Krav på information och utebliven information

Som utgångspunkt lämnar Registrerad personuppgifter frivilligt. För Registrerad som är klient eller anställd hos Advokatfirman kan det föreligga avtalade krav på att lämna information, i vissa fall även lagstadgade krav. 

Om Registrerad som är eller vill bli klient inte lämnar efterfrågad information kan det medföra att Registrerad inte erhåller Advokatfirmans tjänster.

Mottagare inom EU 

Personuppgifter behandlas av advokatfirmans jurister och annan personal vid kontoret i Lund, Sverige. 

Personuppgifterna kan överföras till följande mottagare:

 • Av Advokatfirman anlitade databehandlare, så som IT-leverantörer eller tryckeri.
 • Andra anlitade advokater/advokatfirmor i första hand inom samarbetsorganisationen AllyLaw.
 • Advokatfirmans andra utvalda samarbetspartners. 

Mottagare i kan finnas i alla EU-länder beroende på karaktären på uppdraget. 

Mottagare utanför EU och internationell organisation 

Advokatfirman kan överföra personuppgifter till följande företag utanför EU/EES eller till internationell organisation:

Andra anlitade advokater/advokatfirmor i första hand inom samarbetsorganisationen AllyLaw. 

Överföring av personuppgifter till företag utanför EU/EES sker till länder som har adekvat skyddsnivå enligt art 45 i GDPR-förordningen, till företag som är bundna av EUs modellklausuler för överföring till tredje land eller som på annat sätt är förbundna att iaktta en adekvat skyddsnivå för personuppgifter enligt art 46 i GDPR-förordningen.   

Automatiserat beslutsfattande och profilering 

Automatiserat beslutsfattande och profilering (automatisk behandling och utvärdering av personuppgifter) av Registrerad kan förekomma. Automatiserat beslutsfattande och profilering rör framför allt beslut om

 • Kreditprövning inför beslut om accepterande av uppdrag från klient. 

Tid som personuppgifterna behandlas 

Personuppgifter behandlas i 10 år efter senast avslutat uppdrag/klientrelation eller den längre tid som påkallas av ärendets natur. Om uppdraget inte finns eller har funnits i Advokatfirman behandlas personuppgifter 5 år efter ansökan om engagemang i Advokatfirman.

Personuppgifter rörande anställda behandlas i 5 år efter anställnings upphörande. Person som ansökt om anställning på advokatfirman behandlas i 3 år om inte personen begär en kortare tid.

Personuppgifter som är kontaktuppgifter avseende andra personer är klienter och anställda behandlas så länge informationen är korrekt och relevant för oss. 

Personuppgifter sparas dock alltid så länge det föreligger en laglig skyldighet att spara informationen: T.ex. ska bokföringsmaterial sparas så länge gällande bokföringsregler kräver (f.n. 7 år).

Registrerads rätt till information och Registrerads rättigheter 

Registrerad har rätt att få information från Advokatfirman om vilka personuppgifter som Advokatfirman behandlar om Registrerad och vilken typ av behandling som görs. Begäran ställs till Advokatfirman, se adress ovan.

Registrerad har rätt att begära rättelse av personuppgift som Advokatfirman behandlar om Registrerad. Registrerad har också rätt att begära radering eller begränsning av eller invända mot behandling av personuppgifter i den utsträckning som gällande lagregler medger (framför allt EU:s förordning om behandling av personuppgifter). Detsamma gäller rätt att få ut information i digitalt format (dataportabilitet).

Nyhetsbrev m.m.

Registrerad kan begära att Advokatfirman inför spärr mot nyhetsbrev och liknande utskick. Då erhåller Registrerad inte information direkt från Advokatfirman. 

Rätten att inge klagomål till en tillsynsmyndighet 

Registrerad har rätt att inge klagomål avseende Advokatfirmans behandling av personuppgifter till tillsynsmyndighet.
I Sverige är tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm, www.imy.se.

Information om personuppgifter som behandlas

Information om personuppgifter som avser Registrerad erhålls i separat dokument. Sådan information 

 • lämnas elektroniskt via email om Registrerads identitet kan säkerställas, eller 
 • skickas till Registrerads folkbokföringsadress med ordinarie postgång.