Informationen som måste anges på webbsida

Information du måste ange på din webbsida

Vi får ofta frågor om vilken information och vilka uppgifter om bolaget och verksamheten som måste anges på företagets webbsida. I denna artikel finner du en summarisk beskrivning över de grundläggande kraven på information som måste anges på ett företags webbplats och vissa allmänna krav på hur informationen på hemsidan ska utformas. 

Sammanställningen är inte fullständig, vilket inte är möjligt med tanke på de många branschspecifika krav som kan gälla. Vissa webbplatser måste alltså anpassas till vad som gäller för den specifika verksamheten. 

Information om aktiebolag

För aktiebolag måste webbplatsen ange bolagets firmanamn, den ort där styrelsen har sitt säte och bolagets organisationsnummer. 

Vad det gäller firmanamnet måste hela namnet, såsom det är registrerat i aktiebolagsregistret, anges. För publika aktiebolag gäller dessutom att firmanamnet måste följas av beteckningen ”(publ)”, om inte ordet ”publikt” redan ingår i bolagets firmanamn. 

Om hemsidan avser en verksamhet som företaget driver genom en så kallad bifirma (ett extra firmanamn för en särskild del av bolagets verksamhet) måste även bifirmans namn anges genom att man skriver ut både bifirmans namn och firmanamnet för hela bolaget. Detta är viktigt bl a eftersom en bifirma inte utgör någon egen juridisk person och därför inte heller får innehålla någon beteckning avseende företagsformen. Man får alltså inte använda orden ”aktiebolag” eller förkortningen ”AB” för bifirman. 

Om det finns särskilda skäl kan Bolagsverket ge tillstånd till ett aktiebolag att inte lämna ut uppgift om bolagets firmanamn på sin webbplats. I så fall måste i stället anges att företaget är ett aktiebolag samt om det är ett privat eller publikt aktiebolag. Ett sådant tillstånd är dock tidsbegränsat och kan även förenas med särskilda villkor som bolaget måste uppfylla. Exempel på sådant villkor är att det på webbplatsen ska finnas lättillgänglig information om hur man kan få information om firmanamnet.

När det gäller orten där styrelsen har sitt säte avses den kommun som står i den registrerade bolagsordningen och i aktiebolagsregistret och inte orten på vilken företaget har sin postadress. Har företaget exempelvis adress i Västra Frölunda och det registrerade sätet är Göteborgs kommun, måste det på webbplatsen stå ”Säte: Göteborg”, även om Västra Frölunda ingår i Göteborgs kommun. 

Utländska filialer 

Den som bedriver verksamhet i Sverige genom filial måste enligt lag (1992:160) om utländska filialer m.m. på sin webbplats lämna ut information om: 

 • filialens firma (företagsnamn) 
 • filialens organisationsnummer samt i vilket svenskt register filialen är registrerad (exempelvis ”Registrerat i Bolagsverkets filialregister”) 
 • det utländska företagets rättsliga form och säte
 • det utländska företagets säte 
 • i vilket register det utländska företaget är registrerat och vilket nummer företaget har i detta register. 

E-handel och tjänster på distans

Den som bedriver e-handel eller som tillhandahåller olika typer av tjänster på distans (även till kunder i andra länder) och oavsett om man riktar sig till konsumenter eller kommersiella aktörer, måste enligt den så kallade e-handelslagen lämna viss information till sina kunder. Säljaren/tjänsteleverantören måste ange: 

 • sitt namn (företagsnamn), 
 • sin adress, 
 • sin e-postadress, 
 • samt, i förekommande fall, sitt organisationsnummer. 

Likaså måste priser på varor och tjänster anges klart och tydligt och om eventuella skatter och fraktkostnader tillkommer ska detta anges särskilt. E-handelslagen ställer också vidare krav på säljaren/tjänsteleverantören om att särskild information också måste framgå för kunden i samband med att denne genomför en beställning. 

Information i konsumentförhållanden

Enligt den så kallade distansavtalslagen ska den som genom distanshandel särskilt riktar sig till konsumenter ge information om: 

 • sitt namn (företagsnamn), 
 • organisationsnummer, 
 • telefonnummer och telefaxnummer, samt 
 • sin adress och e-postadress, 
 • och, om näringsidkaren agerar för någon annans räkning, dennes motsvarande uppgifter. 

Distansavtalslagen specificerar därutöver ytterligare ett antal punkter av minimiregler avseende den information som måste lämnas konsumenter. Bland annat i fråga om varans/tjänstens huvudsakliga egenskaper, varans/tjänstens pris eller prisberäkning, betalningsvillkor, leveransvillkor, och villkoren för reklamation och ångerrätt. 

En konsument har i regel 14 dagar på sig att ångra sitt köp. Ångerfristen börjar den dag då konsumenten tar emot den köpta varan. Om det i stället är en tjänst börjar ångerfristen dagen då avtalet har ingåtts. 

Vad som särskilt kan uppmärksammas beträffande information som riktar sig till konsumenter är att den ska vara ”klar och begriplig”, vilket innebär att konsumenten inte ska ha några svårigheter att ta del av och att förstå informationen. I detta inkluderas även att information som riktar sig särskilt till konsumenter måste ges på ett språk som konsumenten förstår, vilket kan variera beroende på till vilken konsumentgrupp informationen och marknadsföringen riktar sig. 

Marknadsföring

Marknadsföringslagen ställer krav på att all marknadsföring ska följa god marknadsföringssed, ett koncept som definierats och utvecklats av såväl lagstiftningen som av näringslivets seder och bruk, såsom Internationella handelskammarens marknadsregler, tillsammans med praxis från Marknadsdomstolen.

Marknadsföring får inte vara vilseledande, innebärande att den innehåller oklar eller oriktig information eller att näringsidkaren har utelämnat väsentlig information om sin egen eller någon annans verksamhet. Marknadsföringen skulle då kunna betrakta såsom otillbörlig, om den i märkbar utsträckning påverkar eller sannolikt skulle kunna påverka mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. 

All marknadsföring ska vidare utformas och presenteras så att det tydligt framgår att det är fråga om just marknadsföring och det måste också tydligt framgå vem som står bakom den. 

Personuppgifter

Om företaget i sin verksamhet behandlar personuppgifter av olika slag, exempelvis genom att föra kundregister, måste information lämnas om hur företaget behandlar dessa personuppgifter. Vilka personuppgifter företaget kan komma att behöva ta del av, för vilka ändamål och hur de kommer att användas samt hur och vart de kommer att förvaras. Bolaget bör därför upprätta en personuppgiftspolicy som tydligt framhåller denna information på webbplatsen. 

Informationen enligt ovan ska lämnas självmant, vara tydlig och begriplig och omfatta: 

 • uppgifter om den personuppgiftsansvarige (företaget), till exempel namn, adress, telefonnummer och i förekommande fall organisationsnummer och e-postadress, 
 • uppgifter om ändamålen med behandlingen, det vill säga varför personuppgifterna registreras och hur de ska användas, och 
 • all övrig information som den registrerade kan behöva känna till, som exempelvis: vilka typer av uppgifter som behandlas, till vilka företag eller andra organisationer som uppgifterna kan komma att lämnas ut, rätten att ansöka om registerutdrag över vilka uppgifter som finns registrerade, och att få felaktiga eller ofullständiga uppgifter rättade. 

När informationen ska lämnas beror dels på hur uppgifterna har samlats in, dels på hur de är avsedda att användas. Reglerna ser exempelvis olika ut om uppgifterna har samlats in direkt från den registrerade eller om de kommer från en annan källa. 

Användning av cookies

Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats som använder så kallade ”cookies” (ibland översatt till ”kakor”) få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad de används till och hur man kan välja bort dem. Besökaren ska också samtycka till att kakor används. 

En cookie är en textbaserad datafil som ibland kan sparas i webbplatsbesökarens dator. Normalt för att förbättra hemsidans prestanda för besökaren och för att lagra olika typer av information, t.ex. för att komma ihåg vilka val eller andra inställningar som besökaren kan ha gjort på webbplatsen under sitt besök. 

Som webbplatsinnehavare är du skyldig att fullt ut informera webbplatsens besökare om att den innehåller cookies och ändamålet med dem, samt att se till att besökaren samtycker till den hanteringen av cookies, innan dessa lagras eller hämtas. Samtycke innebär ett medvetet och frivilligt godkännande. 

Det finns inga särskilda regler för exakt hur den tekniska utformningen ska se ut eller fungera för att möjliggöra dessa skyldigheter. Webbplatsinnehavarna anses generellt vara den som i det enskilda fallet har bäst förutsättningar att ta fram lämpliga lösningar för hur samtycket ska ske på just deras webbplats. 

Branschspecifika regler

Beroende på vilken bransch man är verksam inom och vilken typ utav verksamhet man bedriver kan det också krävas att man på sin webbplats lämnar ut en del ytterligare specifika uppgifter. Det kan vara fråga om finansiell information, registreringsnummer för mervärdesskatt, behörig tillsynsmyndighet för verksamheten, eller vart kunderna kan vända sig vid eventuella klagomål och tvister. 

Om du vill veta mer eller behöver hjälp med att ta reda på vad som gäller för just din verksamhet är du alltid välkommen att kontakta oss på Fram Advokatbyrå. 

2023-10-05

Artikeln ovan är publicerad i informationssyfte och är inte att betrakta som juridisk rådgivning. Om artikeln citeras eller återges ska källan anges.