Bolagsjuridik och aktiemarknad

Associationsrätt är en av våra paradgrenar och vi lämnar dagligen råd till såväl privata som publika och marknadsnoterade bolag. 

Vi lämnar ofta rådgivning avseende ägar- och bolagsfrågor, bl.a. genom upprättande av aktieägaravtal, och medverkar i frågor rörande bolagsstyrning och framtagande av riktlinjer och arbetsordning för styrelse och VD. 

Vi bistår också i samband med emissioner och andra kapitalanskaffningar, inlösen av aktier, fusioner och andra frågor som uppkommer inom ramen för den löpande verksamheten. 

På Fram har vi också kompetens inom börs- och aktiemarknadsrätt. Vi har under många år hjälpt klientföretag som är noterade på en reglerad marknad eller MTF. Vår kompetens sträcker sig över allt från årsstämmor och omvända förvärv till kapitalanskaffningar och löpande regulatoriska frågor.

Fram håller också regelbundet utbildningar inom området, främst för styrelser som behöver förstärka sin kompetens kring det legala regelverket. För bolagsrättsliga ärenden, kontakta i första hand Herman Ehrenstjärna Sahlin.

Card Back

Herman Ehrenstjärna Sahlin
Advokat│Partner