Medling i kommersiella tvister

Vi erbjuder medling i kommersiella tvister och rekommenderar det starkt som alternativ till rättsliga processer. Medling är en alternativ tvistlösningsmetod som bygger på frivillighet från parternas sida. Medling kan ske såväl före som under en rättslig domstolsprocess. 

Genom medling får parterna hjälp av en utomstående, opartisk person (medlare) att hantera tvistefrågorna på ett konstruktivt sätt. Det finns många fördelar med medling. 

  • Kostnadsaspekten – parterna delar på kostnaden för medling, och i de fall medling lyckas, undviker parterna risken för att betala omfattande rättegångskostnader. 
  • Resultatet – parterna, som har de bästa förutsättningarna att fatta bra beslut om sina angelägenheter, har genom medling en möjlighet att kontrollera processen och vara fullt delaktiga i utfallet. 
  • Tidsaspekten – medling pågår endast i en eller ett par dagar. Inklusive tid för förberedelse m.m. kan parterna räkna med en tid på ca två veckor (till skillnad från en domstolsprocess som enbart i första instans kan ta uppemot ett år). 
  • Flexibiliteten – medlingsförfarandet är inte reglerat såsom den rättsliga processen, varken till form eller innehåll. Parterna har därför en större frihet att hitta lämpliga lösningar som även innefattar annat än icke-monetära komponenter, och till och med fortsätta med ett konstruktivt framtida samarbete. 
  • Sekretessen – under medlingsförfarandet råder sekretess, till skillnad från öppenheten i allmänna domstolar. 

Enligt den sedan länge etablerade engelska medlingsorganisationen CEDR (Centre for Effective Dispute Resolution) uppnås förlikning i ca 70 procent av tvisterna under själva medlingsdagen. I ungefär 25 procent av fallen träffas förlikning kort tid efter medlingen. Har du hamnat i en tvist, eller har en förestående tvist på gång, är du välkommen att kontakta Maria Stakovska, ackrediterad CEDR-medlare, för mer information och offert. 

Card Back

Maria Stakovska
Advokat│Partner