Ansvarsfrågor – styrelseledamöter och rådgivare

Våra jurister på Fram har medverkat i många utredningar och tvister avseende rådgivaransvar. Det gäller till exempel fastighetsmäklare, advokater och revisorer. 

Vi har även utrett och hanterat snarlika frågor avseende styrelseledamöters och verkställande direktörers interna ansvar mot bolag, föreningar eller stiftelser. Våra uppdrag har bestått i att utreda och analysera ansvarsfrågor baserat på tillämpliga lagar, bl.a. aktiebolagslagen och lagen om ekonomiska föreningar, i syfte att klargöra om förutsättningar för skadestånd föreligger. Centrala frågor som aktualiseras är om styrelseledamöter agerat oaktsamt, om skada uppkommit och om det föreligger orsakssamband. Andra frågor som uppkommer och hanteras är beviljande av ansvarsfrihet och förekomst av styrelseförsäkring som kan ersätta den uppkomna skadan. 

Ofta hanteras dessa frågor inom ramen för en tvist. 

För mer information och biträde i samband med utredning eller tvist innefattande ansvarsfrågor, kontakta Jennifer Abdulahad.