Företagsöverlåtelser (M&A)

Våra jurister biträder ofta svenska och internationella företag i samband med inhemska och gränsöverskridandeförvärv transaktioner innefattande samgående, förvärv eller försäljning av bolag. 

Vi bistår med planering och genomförandet av olika moment i processen, allt ifrån sekretessavtal och letter of intent till due diligence och genomförande av avtalsförhandlingar, inklusive exempelvis escrow-avtal och M&A-försäkring. I samband med dessa transaktioner kan det uppkomma frågor inom olika rättsområden, till exempel skatt och miljö.  I den mån det krävs specialistkompetens har vi på Fram ett väl utvecklat nätverk med specialister inom dessa områden som vi gärna delar med oss av.

Från och med 1 december 2023 ska investeringar inom vissa sektorer anmälas för att eventuellt granskas av myndighet innan transaktionen genomförs. Konsekvensen av granskningen kan bli att transaktionen inte får genomföras. Detta berör bland annat bolags-, inkråms- och fastighetsöverlåtelser. Vi bistår med rådgivning kring reglerna om granskning av utländska direktinvesteringar och tillser att avtalen utformas med beaktande av granskningsförfarandet.

I gränsöverskridande transaktioner arbetar vi ofta nära våra kollegor inom Ally Law. Vi kan på mycket kort tid skapa ett team med rätt kompetens och erfarenhet i berörda jurisdiktioner. 

För mer information, kontakta Maria Stakovska eller Fredrik Heldqvist.

Card Back

Maria Stakovska
Advokat│Partner

Fredrik Heldqvist
Advokat│Partner